III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Przewodniczący Wydziału: SSR Izabela Bieńko-Maj
  Godziny przyjęć: wtorek 10:00 - 11:00
  Numer pokoju: 222
 • Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:

  Magdalena Robakowska

  Rybczyńska-Sidełko Dominika - delegowana do Sądu Okręgowego w Katowicach

  Kostyszyn-Krupińska Malwina

  Izabela Bieńko-Maj

   

  • Kierownik Sekretariatu: Hanna Adamik
   Telefony: (032) 295-94-73, (032) 295-94-75 i 76
   Fax: (032) 295-95-03
   e-mail: w3r@dabrowag.sr.gov.pl

   Godziny urzędowania:
   poniedziałek 7:30 - 18:00
   wtorek-piątek 7:30 - 15:30
   Numer pokoju: 223

   Właściwość miejscowa:
   Dąbrowa Górnicza i Sławków

   Właściwość rzeczowa:
  • W postępowaniu procesowym:
   - alimenty (dochodzenie po raz pierwszy, zmiana wysokości, wygaśnięcie obowiązku),
   - ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane (koszty wyprawki, utrzymanie matki w okresie ciąży i porodu),
   - zaprzeczenie ojcostwa,
   - ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami
  • W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym małoletnich:
   - przysposobienia,
   - pozbawienie, zawieszenie, ograniczenie władzy rodzicielskiej,
   - zezwolenie na zawarcie małżeństwa z powodu braku wymaganego wieku dla kobiety,
   - zmiana zawartego w wyroku rozwodowym orzeczenia o władzy rodzicielskiej i sposobie jej wykonania
   - przywrócenie władzy rodzicielskiej,
   - ustanowienie opieki nad małoletnim,
   - ustanowienie kuratora dla małoletniego,
   - wydanie dziecka,
   - zezwolenie na dokonanie czynności przekraczajcych zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
   - rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,
   - umieszczenie małoletniego w rodzinie zastępczej,
   - ustalenie miejsca pobytu małoletniego,
   - ustalenie kontaktów z małoletnim,
  • W postępowaniu nieprocesowym dotyczącym dorosłych:
   - zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,
   - zwolnienie od obowiązku przedstawienia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,
   - ustanowienie opieki prawnej nad osobą dorosłą,
   - rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodziny,
   - zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu; (zmiana orzeczenia ustanie obowiązku),
   - nakazanie wypłacenia wynagrodzenia za prac do rąk drugiego małżonka,
   - ustanowienie kuratora dla osoby częściowo ubezwasnowolnionej i dla osoby niepełnosprawnej,
   - sprawy z ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego i umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym bez zgody,
   - sprawy zabezpieczenia alimentów,
   - nadanie klauzuli wykonalności,
  • W postępowaniu dotyczącym nieletnich:
   - o demoralizację
   - o czyny karalne

  Sprawozdanie z kontroli Szpitala Miejskiego - Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej

   

  Sprawozdanie z kontroli Szpitala Miejskiego - Oddziału Psychiatrycznego w Dąbrowie Górniczej (2 półrocze 2011)

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich