I Wydział Cywilny

 • Przewodniczący Wydziału: SSR Agata Walczak-Wasilewska
  Godziny przyjęć: środa 11:30 - 12:30
  Numer pokoju: 306

 • Wykaz sędziów orzekających wraz z zakresem czynności:

  Gutowski Rajmund

  Hutnik Agnieszka

  Mikrut Katarzyna

  Sobala Anna

  Tutro Monika

  Tracz Małgorzata

  Żmijewska Anna

  Walczak-Wasilewska Agata

  Referendarze sądowi wraz z zakresem czynności:

  Cichoń Alicja

  Łąpiński Bartosz


  Asesorzy sądowi:

  Jakob Maziarz

  Agata Girek

  Mateusz Cieślicki

  Marta Nycz-Rochowiak

 • Sekretariat spraw z repertorium "C"
 • Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Matysik
  Telefon: (032) 295-94-48
  Fax:
  (032) 295-94-86
  Numer pokoju: 306
  e-mail: w1c@dabrowag.sr.gov.pl

 • Godziny urzędowania:
  poniedziałek 7:30 - 18:00
  wtorek-piątek 7:30 - 15:30

  Właściwość rzeczowa:

  - o przeniesienie prawa własności nieruchomości;
  - o eksmisję;
  - o wydanie nieruchomości;
  - o odszkodowanie z tytułu wypadków komunikacyjnych;
  - o naruszenie posiadania;
  - o zwolnienie spod egzekucji;
  - o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego;
  - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody resortu zdrowia;
  - o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody innych resortów;
  - roszczenia z art. 412 kc.;
  - o uchylenie uchwały organu spółdzielczego z wyłączeniem uchwał dot. Spółdzielni;
  - o rentę wyrównawczą i zadośćuczynienie;
  - o ustalenie;
  - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł) ;
  - o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem;
  - o odwołanie darowizny;
  - o zachowek;
  - o odszkodowanie;
  - o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
  - o wydanie;
  - w przedmiocie egzekucji z nieruchomości;
  - w przedmiocie egzekucji sądowej;
  - o nadanie klauzuli wykonalności;
  - o zwolnienie od opłaty sądowej;
  - o zwolnienie od opłaty egzekucyjnej;
  - skarga na czynności komornika;
  - o odtworzenie akt;
  - o wyjawienie majątku;
  - o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego;
  - zbieg egzekucji;
  - ze skargi o wznowienie postępowania;
  - o dokonanie czynności;
  - o ustanowienie kuratora;
  - o zawezwanie do próby ugodowej;
  - o udzielenie zabezpieczenia;
  - o wyłączenie komornika;
  - zarzuty na plan podziału;
  - o zapłatę (wartość przedmiotu sporu do 75.000,00zł);
  - o zezwolenie na wypłacenie z depozytu;
  - o rozstrzygnięcie co do aktów stanu cywilnego;
  - o stwierdzenie nabycia spadku;
  - o uzupełnienie postanowienia;
  - o uchylenie postanowienia;
  - o dział spadku;
  - o podział majątku wspólnego;
  - o zasiedzenie;
  - o ustanowienie drogi koniecznej;
  - o zniesienie współwłasności;
  - o rozgraniczenie;
  - o uznanie za zmarłego;
  - o uwłaszczenie.
W sprawach toczących się w tut. Sądzie ogłoszenia dotyczące osób nieznanych z miejsca pobytu, a zainteresowanych w sprawach nabycia spadku, działu spadku, zniesienia współwłasności oraz poprzedników prawnych nieruchomości w sprawach zasiedzenia i uwłaszczenie, uznanie za zmarłego, Sąd dokonuje w Monitorze Sądowym i Gospodarczym - do wglądu w Sekretariacie Wydziału Cywilnego. Treść ogłoszenia podawana jest do publicznej wiadomości również na tablicy ogłoszeń w budynkach Sądu Rejonowego i Urzędu Miejskiego.
 
 • Rozpoznaje sprawy cywilne w postępowaniu uproszczonym oraz sprawy dotyczące depozytów sądowych i przepadku rzeczy. Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się w następujących sprawach:

  - o roszczenia wynikające z umów, jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tyś. zł.,
  a w sprawach o roszczenia wynikające z rękojmi, gwarancji jakości lub z niezgodności
  towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej, jeżeli wartość przedmiotu
  umowy nie przekracza tej kwoty,

  - o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat obciążających najemcę oraz opłat
  z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej bez względu na
  wartość przedmiotu sporu.

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny